Regulamin

REGULAMIN VC SPEED DATING

Niniejszy Regulamin określa warunki dokonywania Rejestracji na Wydarzenie oraz korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym www.vcsd.pl (dalej jako „Platforma”), której administratorem i właścicielem jest Organizator.

DEFINICJE

ORGANIZATOR LAWMORE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-580) przy Al. J.Ch. Szucha 13/15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000524506, dla której akta rejestrowe prowadzi XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, o nr NIP: 5252603232, REGON: 147428310, o kapitale zakładowym 15.000 PLN; sposób porozumiewania się z Organizatorem: mailowo; adres poczty elektronicznej: paula.pul@lawmore.pl
POLITYKA PRYWATNOŚCI dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu dostępny pod tym adresem www.vcsd.pl/regulamin
REGULAMIN niniejszy regulamin Platformy
REJESTRACJA proces zgłoszenia do udziału w Wydarzeniu dokonywany przez Użytkownika poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Platformie
UCZESTNIK podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, zakwalifikowany do udziału w Wydarzeniu w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową lub odpowiednio podmiot, który wysłał Zgłoszenie Organizatorowi w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową
UMOWA umowa zawierana pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, której ogólne postanowienia stanowią niniejszy Regulamin
USŁUGI usługi świadczone drogą elektroniczną przez Organizatora na podstawie Regulaminu za pośrednictwem Platformy
UŻYTKOWNIK podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z Platformy zgodnie z Regulaminem
WYDARZENIE aktualna edycja imprezy VC SPEED DATING, trwające w czasie i miejscu wskazanym na Platformie; Wydarzenie nie dotyczy minionych edycji
ZGŁOSZENIE oświadczenie woli Użytkownika prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy i wskazujące istotne jej warunki, składane Organizatorowi przez Rejestrację

1.INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Organizator nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy na Platformie, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Dla korzystania z Platformy konieczna jest akceptacja Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie zapoznał się z Regulaminem i go nie zaakceptował, nie może korzystać z Platformy.
 2. Organizator świadczy Usługi oraz realizuje Umowę bezpłatnie.
 3. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. W szczególności Użytkownik nie może przesyłać Organizatorowi w Zgłoszeniu materiałów, które mogą naruszać prawa lub dobra osobiste podmiotów trzecich lub stanowić materiały, które mogą być wykorzystane do celów niezgodnych z prawem.
 4. W celu korzystania z funkcjonalności Platformy, po stronie Użytkownika muszą zostać spełnione następujące minimalne warunki techniczne:
  • urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające wyświetlenie interface Platformy,
  • zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowsza wersja, Mozilla FireFox 20.0 lub jej nowsza wersja, Apple Safari 4.0 lub jej nowsza wersja oraz Google Chrome 23.0 lub jej nowsza wersja,
  • aktywne konto e-mail,
  • włączona obsługa Javascipt i Cookies.
 5. Organizator nie zamieszcza na Platformie informacji handlowych ani ofert składanych w formie elektronicznej. W szczególności przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej nie mają zastosowania w stosunkach między potencjalnym Uczestnikiem a Organizatorem.

2. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Zabrania się korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.
 2. Platforma dostarcza Użytkownikom bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie funkcjonalności Platformy tj. interaktywnego formularza Rejestracji.
 3. Każda z umów o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez Klienta w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza albo zaprzestania ich używania.
 4. Użytkownik nie może rozpowszechniać elementów Platformy oraz materiałów zamieszczonych na Platformie, do których nie ma praw, bez pozyskania zezwolenia Organizatora lub osób upoważnionych. Użytkownicy nie są uprawnieni do utrwalania i powielania Platformy na jakichkolwiek nośnikach.

3. REJESTRACJA

 1. Użytkownik sporządza Zgłoszenie przez interaktywny formularz Rejestracji, zgodnie z komunikatami wyświetlanymi w formularzu. Po skompletowaniu Zgłoszenia, Użytkownik wysyła je Organizatorowi przez uaktywnienie przycisku „PRZEŚLIJ”. Zgłoszenie musi zostać wysłane w terminie każdorazowo wskazanym w aktualnej rekrutacji pod rygorem pozostawienia go bez rozpatrzenia przez Organizatora.
 2. Użytkownik wysyłając Zgłoszenie oświadcza, iż przekazane w nim Organizatorowi treści nie naruszają przepisów prawa, chronionych prawem dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich, w szczególności praw na dobrach niematerialnych, w tym praw autorskich, praw pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe.
 3. Wysyłając Zgłoszenie, Uczestnik składa Organizatorowi ofertę zawarcia Umowy na czas określony trwania Wydarzenia na warunkach wskazanych przez niego w Regulaminie. Zawarcie Umowy następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Organizatora, w momencie otrzymania przez Uczestnika wiadomości o pozytywnym zakończeniu Rejestracji, wysyłanej przez Organizatora na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w Zgłoszeniu, nie później niż na 5 (pięć) dni przed dniem Wydarzenia.
 4. Organizator uprawniony jest do zwrócenia się z prośbą o uzupełnienie Zgłoszenia lub sprecyzowania jego treści przez Uczestnika, na jego adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu. Brak odpowiedzi Uczestnika na taką prośbę w terminie 3 (trzech) dni, może zostać uznane jako wycofanie się z Rejestracji.
 5. Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w Wydarzeniu bez podania przyczyny.
 6. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów i Regulaminu będzie prawo polskie. Umowy są zawierane w języku polskim.
 7. Realizacja Umowy następuje w dniu Wydarzenia.

4. POUFNOŚĆ

 1. Organizator zobowiązuje się w okresie realizacji Umowy oraz po jej zakończeniu, do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji nieujawnionych do publicznej wiadomości, a przekazanych mu w Zgłoszeniu przez Uczestnika oraz uzyskanych przez niego w trakcie Rejestracji.
 2. W szczególności, do informacji poufnych, zgodnie z ust. 1 powyżej, zaliczane będą informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Uczestnika w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, obejmujące wszelkie informacje i dokumenty o charakterze technicznym, technologicznym, handlowym lub związane z organizacją przedsiębiorstwa Uczestnika oraz wszelkie inne informacje posiadające ekonomiczną wartość, które nie są powszechnie znane
 3. Organizator zobowiązuje się przechowywać wszelkie informacje poufne w sposób uniemożliwiający dostęp do tych informacji przez osoby nieupoważnione. Organizator oświadcza, że w związku z tym wdrożył odpowiednie zabezpieczenia techniczne oraz organizacyjne.
 4. Ponadto Organizator zobowiązuje się nie ujawniać, w jakikolwiek sposób, informacji poufnych osobom trzecim, bez wyraźnej i pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Uczestnika.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIU

 1. Uczestnik zobowiązany jest podczas Wydarzenia do zachowania i postępowania zgodnie z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
 2. Podczas Wydarzenia mogą być realizowane sesje fotograficzne oraz sesje video, które następnie zostaną wykorzystane na Platformie, w szczególności w celu zdania relacji z przebiegu Wydarzenia oraz innych publikacjach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Wydarzenia, również na stronach internetowych podmiotów nie będących Organizatorem. Poprzez udział w Wydarzeniu, Uczestnik wyraża zgodę na takie wykorzystanie swojego wizerunku. Jeżeli Uczestnik nie wyraża takiej zgody, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować o tym Organizatora, wysyłając takie oświadczenie na adres e-mail paula.pul@vcsd.pl
 3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Wydarzeniu, zobowiązany jest on niezwłóczenie poinformować o tym fakcie Organizatora na adres e-mail paula.pul@vcsd.pl.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania firm oraz imion i nazwisk osób uczestniczących w Wydarzeniu.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator udostępnia infrastrukturę teleinformatyczną oraz zapewnia jej sprawne funkcjonowanie techniczne i w tym zakresie jest odpowiedzialny za Platformę oraz Usługi.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
  • wynikające z naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  • wynikające z działania złośliwego/szkodliwego oprogramowania (malware),
  • wyrządzone Uczestnikowi z winy nieumyślnej;
  • wobec Uczestników, wynikające z odwołania Wydarzenia lub zmiany jego czasu, programu czy też miejsca, w którym Wydarzenie jest przeprowadzane.
 3. Organizator z uwagi na naturę Wydarzenia i wkład Uczestników w jego rezultat, nie odpowiada wobec Uczestników za utracone przez nich w związku z Umową korzyści.

7. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ I REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Platformy. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie numer telefoniczny) ze wskazaniem uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Platformy czy Usług. Reklamację należy wysyłać na adres e-mail paula.pul@lawmore.pl lub adres siedziby Organizatora wskazany na wstępie. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Organizator zwróci się do zgłaszającego reklamację z prośbą o doprecyzowanie.
 2. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania, jeżeli reklamacja została prawidłowo złożona. Użytkownik otrzyma odpowiedź na adres, z którego została wysłana reklamacja albo na adres, który podał on w zgłoszeniu reklamacyjnym.

8. ZMIANA REGULAMINU

 1. Organizator może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zmiana formy działalności Organizatora) lub technicznych (modernizacja Platformy).
 2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Platformy przez 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 3. Użytkownik ponownie akceptuje lub odmawia akceptacji postanowień Brak akceptacji zmienionego Regulaminu oznacza rezygnację z Usług.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 2. W razie sporu z Organizatorem, Użytkownik będący konsumentem, może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do sądu polubownego (skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów tzw. ADR) lub skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sposobów on-line, za pomogą środków komunikacji elektronicznej (ang. Online Dispute Resolution) przez podmioty ODR. W tym celu należy dostarczyć do Organizatora, w zależności od woli konsumenta, oświadczenie o woli przeprowadzenia mediacji lub skorzystania z innego pozasądowego postępowania. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do tych procedur dostępne są u organów je prowadzących, w tym na stronach internetowych, które one prowadzą. W pozostałych przypadkach, określając właściwość miejscową sądu kierować się należy regułami określonymi w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.). Spory powstałe pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.

Data wejście Regulaminu w życie: 13 stycznia 2017 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI VC SPEED DATING

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu VC SPEED DAING z dnia 13 stycznia 2017 r. (Regulamin). Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

I DANE OSOBOWE

 

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika przetwarzane są przez Organizatora (tj. VCSD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Olsztyńskiej 1A lok 115, 80-395 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000652833, dla której akta rejestrowe prowadzi VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr NIP: 5842755434, REGON: 366087180, o kapitale zakładowym 5.000 PLN; ), który jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Użytkownika, a następnie przesłanych Administratorowi za pomocą odpowiedniego formularza, danych. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika może dotyczyć jego adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, numeru telefonu lub adresu IP komputera.
 3. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu: (a) realizacji przepisów prawa, (b) przeprowadzenia Rejestracji i realizacji Umowy, świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie, (c) działań promocyjnych i handlowych Organizatora.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez Organizatora.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. (a) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. (b) i (c), jest to ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz dobrowolnie wyrażona zgoda Użytkownika.
 6. Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji Umowy i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, firmie hostingowej. Dane osobowe zgromadzone przez Organizatora mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 7. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym, z zastrzeżeniem ust. 6 powyżej, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Organizatora,
  2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 9. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
 10. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 11. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Organizator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 12. Serwis może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Platformie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika, jeżeli Użytkownika wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania Platformą. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na Platformie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkowników.

II BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

 

 1. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Organizatora z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.
 2. Jednocześnie Organizator wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Użytkownika w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Organizator rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

III COOKIES

 1. W celu prawidłowego działania Platformy, Organizator korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem Platformy, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Platformy – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
 2. Organizator wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.
 3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
 4. Cookies Platformy są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
 5. Pliki generowanie bezpośrednio przez Platformę nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez partnerów Organizatora) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
 6. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Platformy.
 7. Organizator wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika na Platformie i utrzymywania sesji Użytkownika; konfiguracji Platformy i dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika, takie jak: rozpoznanie urządzenia Użytkownika, zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika; zapewniające bezpieczeństwo danych i korzystania z Platformy; analiz i badań oglądalności; świadczenie usług reklamowych.
 8. Organizator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności Platformy, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics; wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisów społecznościowych, w tym: facebook.com.
 9. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Użytkownik może samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
 10. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych i prywatności, Użytkownik powinien skontaktować się z Organizatorem przez ten adres: paula.pul@vcsd.pl